stadgar

§ 1. NAMN OCH ÄNDAMÅL
Föreningens ändamål är att svara för verksamhet och drift av Föreningshuset Fontänen enligt avtal med Linköpings kommun.
Föreningens namn är Fontänen, som är en ideell förening.

§ 2. MEDLEMSKAP
I föreningen ingår de lokala pensionärs- och handikappföreningar, som tillhör en riksorganisation och som bedriver verksamhet i Linköpings kommun samt hyr kanslilokal i Föreningshuset Fontänen.
Medlemsavgiften fastställs vid höstmötet.

§ 3. VERKSAMHETSÅR
1 januari – 31 december.

§ 4. ÅRSMÖTE
Årsmötet ska hållas senast under april månad.

Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av medlemmarna så begär.

Tidpunkt för årsmötet meddelas medlemmarna senast åtta veckor före mötet. Nomineringar ska lämnas senast fyra veckor före årsmötet till föreningen Fontänens valberedning.

Årsmöteshandlingar inklusive valberedningens förslag utsänds till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Röstfördelning
Medlemsförening har var sin röst på årsmötet.
Styrelsens ordinarie ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som ej avser ansvarsfrihet för det föregående året.

Dagordningen ska innehålla

 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av mötesfunktionärer
 • Fastställande av dagordning
 • Redovisning av verksamhets-, ekonomi-, och revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av motioner och styrelseförslag 
 • Val av ordförande
 • Val av ordinarie styrelseledamöter
 • Val av ersättare
 • Val av godkänd revisor
 • Val av valberedning
  Två personer, en från handikapp- och en från pensionärsföreningarna.
 • Tidpunkt för höstmötet fastställs


Motioner
Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast sex veckor före årsmötet.

Yttrande och förslagsrätt
Yttrande och förslagsrätt har ombud och styrelsens ordinarie ledamöter.
Revisorn har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller ekonomi och förvaltning.

§ 5. HÖSTMÖTE
Vid höstmötet fastställs verksamhetsplan, medlemsavgift och budget.
Kallelse med handlingar skickas till medlemsföreningarna senast två veckor före mötet.

Röstfördelning
Medlemsförening har var sin röst på höstmötet.
Styrelsen ordinarie ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som ej avser ansvarsfrihet för det föregående året.

Dagordningen ska innehålla

 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Fastställande av dagordning
 • Fastställande av Verksamhetsplan-, Medlemsavgift- och Budget
 • Tidpunkt för årsmötet fastställs


§ 6. STYRELSE
Styrelsen består av sex ledamöter, tre från pensionärsföreningarna och tre från handikappföreningarna. Utöver det väljs en ordförande, samt en adjungerad ledamot från Linköpings kommun.

Till styrelsen väljs två ersättare, en från pensionärsföreningarna och en från
handikappföreningarna.

Styrelsens ordinarie ledamöter väljs växelvis för en tid av två år.
Ordförande väljs särskilt för en tid av två år.
Ersättarna väljs för en tid av ett år.

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan års/höstmöten.
Styrelsen konstituerar sig i anslutning till årsmötet.
Ekonomiuppgifterna sker enligt fastställd delegationsordning.
Föreningens firma tecknas av två i förening när det gäller bank- och avtalsärenden.
Ordförande har att utöva arbetsgivaransvar.

§ 7. RÄKENSKAPER OCH REVISION
Föreningens verksamhet och förvaltning granskas av godkänd revisor.
Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall jämte bokslutet överlämnas till revisorn senast sex veckor före årsmötet. Revisorn avger sin berättelse senast fyra veckor före årsmötet.

§ 8. STADGAR
Beslut om stadgeändringar ska fattas av årsmötet varvid två tredjedels majoritet erfordras.

§ 9. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Föreningen upplöses om disposition av Föreningshuset Fontänen ej längre är aktuell. Beslut om fördelning av anskaffade inventarier, innestående bankmedel ska ske i samråd med Linköpings kommun.
 

Fastställda november 2015