Om oss

Här på sidan kan ni ta del av våra

 • Vår Historia 

 • Våra Stadgar


Vår historia

Fontänens historia börjar på sätt och vis redan den 1 oktober 1915 när Brandstationen på Västra vägen invigdes. Det var detta år som brandkåren i Linköping fick sina första automobiler och kunde, efter en flerårig väntan, flytta in i de nybyggda moderna lokaler som uppförts för deras räkning på Västra vägen.

Själva brandstationen inrymdes i huskroppen som vetter mot Västra vägen. Här fanns vagnhallen, från början utrustad med både hästvagnar och automobiler, telefonväxeln, snickeriet, smedjan, logement för soldaterna m.m.

​Byggnaden mot Storgatan bestod av lägenheter för brandchefen (sju rum och kök) och de andra fast boende på stationen. Denna byggnad förbinds med brandstationen via en överbyggnad på våning 2. Den tredje byggnaden innehöll gymnastiksal och garage och uppfördes senare, först på 1940-talet.

Statistik visar att brandkåren år 1915 ryckte ut totalt fjorton gånger. Det var vid denna tid inte heller ovanligt att byggnaderna hade hunnit brinna ned helt och hållet innan brandkåren kommit på plats och kunnat påbörja släckningsarbetet, vilket på vintrarna dessutom innebar att man ibland var tvungen att tina upp vattenledningarna för att få fram vatten att släcka branden.

​Den gemene brandsoldaten som 1915 flyttade in på brandstationen hade en årslön på ca 1 200 kr, samt fri bostad och värme. Brandkåren disponerade dessutom ett antal odlingslotter belägna på grönområdet mittemot brandstationen (där Länsstyrelsen idag har sina lokaler) där de anställda hade möjlighet att odla förnödenheter till sina hushåll.

På 1970-talet fann brandkåren lokalerna på Västra vägen för trånga och omoderna, vilket ledde till att man 1977 flyttade till den nya stationen belägen vid Stångebro. Nu uppkom frågan om vad de gamla lokalerna skulle användas till.

​Kommunens fullmäktigeledamoten Per-Erik Utter skrev 1976 en motion till kommunstyrelsen och påtalat behovet av ett särskilt föreningshus för handikapp- och pensionärsföreningarna.

Efter år av uppvaktningar, utredningar och beslut stod det 1983 klart att föreningarna fick disponera två av de tre huskropparna. Hösten 1983 flyttade de första föreningarna in och i början av 1984 så fanns det 12 föreningar och verksamheten var officiellt igång.

​Sedan 1991 drivs föreningshuset av den ideella "hyresgästföreningen" Fontänen som fått i uppdrag av Linköpings Kommun att fortsätta driften och utvecklingen av Fontänen. Sedan 1997 disponerar vi även den tredje huskroppen och antalet föreningar har fram till idag vuxit till över 50 stycken!

2024 har huset fungerat som en samlingsplats för föreningslivet i 40 år!


Våra Stadgar

§ 1. NAMN OCH ÄNDAMÅL

Föreningens namn är Föreningen Fontänen, vilken är en ideell förening. Föreningens ändamål är att svara för verksamhet och drift av Föreningshuset Fontänen, Västra vägen 32, enligt avtal med Linköpings kommun


§ 2. MEDLEMSKAP

I föreningen ingår de Senior & Funktionshindersföreningarna, som tillhör en riksorganisation och som bedriver verksamhet i Linköpings kommun samt hyr kontor i Föreningshuset Fontänen.

Medlemsavgiften fastställs på höstmötet.


§ 3. VERKSAMHETSÅR

1 januari – 31 december.


§ 4. ÅRSMÖTE

Årsmötet ska hållas senast under april månad.

Extra årsmöte inkallas för behandling av särskilda frågor om styrelsen så beslutar, eller om minst en tredjedel av medlemmarna så begär.

Tidpunkt för årsmötet meddelas medlemmarna senast åtta veckor före mötet.

Nomineringar ska lämnas senast fyra veckor före årsmötet till föreningen Fontänens valberedning.

Årsmöteshandlingar inklusive valberedningens förslag utsänds till medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

Röstfördelning

Medlemsförening har var sin röst på årsmötet/höstmöte.

Styrelsens ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som ej avser ansvarsfrihet för det föregående året.

Dagordningen ska, minst, innehålla

 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning
 • Fastställande av röstlängd
 • Val av mötesfunktionärer
 • Fastställande av dagordning
 • Redovisning av verksamhets-, ekonomi-, och revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Behandling av motioner och styrelseförslag
 • Val av ordförande på 1 år
 • Val av ordinarie styrelseledamöter (växelvis 1/2 år)
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning. Två personer, en från senior & en från funktionshindersföreningarna.
 • Tidpunkt för höstmötet fastställs

Motioner

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 31 januari.

Yttrande och förslagsrätt

Yttrande och förslagsrätt har ombud och styrelsens ordinarie ledamöter.

Revisorn har yttrande- och förslagsrätt i frågor som gäller ekonomi och förvaltning

§ 5. HÖSTMÖTE

Vid höstmötet fastställs verksamhetsplan, medlemsavgift och budget.

Kallelse med handlingar skickas till medlemsföreningarna senast två veckor före mötet.

Röstfördelning

Medlemsförening har var sin röst på höstmötet.

Styrelsen ordinarie ledamöter har yttrande- och förslagsrätt i alla frågor samt rösträtt i de frågor som ej avser ansvarsfrihet för det föregående året.

Dagordningen ska innehålla

 • Fråga om kallelse skett i behörig ordning

 • Fastställande av röstlängd

 • Fastställande av dagordning

 • Fastställande av Verksamhetsplan-, Medlemsavgift- och Budget för kommande år

 • Rapport från styrelsen


§ 6. STYRELSE

Styrelsen består av fyra ledamöter, två från senior och två från funktionshindersföreningarna. Utöver det väljs en ordförande, samt en adjungerad ledamot från Linköpings kommun som utses av Linköpings Kommun. Till styrelsen adjungeras även driftschefen.

Styrelsens ordinarie ledamöter väljs växelvis för en tid av två år. Ordförande väljs särskilt för en tid av ett år.

Styrelsen är föreningens högsta beslutande organ mellan års/höstmöten. Styrelsen konstituerar sig i anslutning till årsmötet.

Ekonomiuppgifterna sker enligt fastställd delegationsordning.

Föreningens firma tecknas av två i förening när det gäller bank- och avtalsärenden. Ordförande har att utöva arbetsgivaransvar.


§ 7. RÄKENSKAPER OCH REVISION

Föreningens verksamhet och förvaltning granskas av årsmötet valda revisorer. Dessa väljs vid årsmötet för en tid av 1 år och det ska vara en extern revisor och en intern revisor.

Föreningens räkenskaper förs per kalenderår och skall jämte bokslutet överlämnas till revisorerna i god tid före årsmötet. Revisorn avger sin berättelse senast fyra veckor före årsmötet.


§ 8. STADGAR

Beslut om stadgeändringar ska fattas av årsmötet varvid två tredjedels majoritet erfordras.


§ 9. UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN

Föreningen upplöses om disposition av Föreningshuset Fontänen ej längre är aktuell. Beslut om fördelning av anskaffade inventarier, innestående bankmedel ska ske i samråd med Linköpings kommun.

Fastställda vid årsmötet 2023-05-29.